Объявление о проведение торгов.

 

АО «РИР «СПК «Жетiсу» (далее – Общество) сообщает о проведении торгов по реализации доли участия Общества в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Golden Steppe».

Форма торгов – электронный аукцион на понижения цены. Аукцион состоится 09 ноября 2023 года в 11.00 часов на веб-портале реестра государственного имущества. Для участия в аукционе необходимо подать заявку на участие в торгах на веб-портале реестра государственного имущества и оплатить гарантийный взнос. Регистрация участников торгов производится на веб-портале реестра государственного имущества со дня публикации извещения (11 октября) на веб-портале реестра и заканчивается за два часа до начала торгов.

 

Реквизиты для перечисления гарантийного взноса

Получатель платежа (рус.): АО «Информационно-учетный центр»; БИН:050540004455.

Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО «Народный банк Казахстана»: KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX; КНП: 171; Кбе: 16.

 

 

Сауда өткізу туралы хабарлама.

 

«Жетісу» ӘКК» ӨДИ» АҚ (әрі қарай – Қоғам) «Golden Steppe»  жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталындағы Қоғамның қатысу үлесін сату бойынша сауда өткізу туралы хабарлайды:

Сауда нысаны – бағаны төмендетуге арналған электрондық аукцион әдісі. Аукцион 2023 жылғы 09 қараша сағат 11.00-де мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында өткізіледі. Аукционға қатысу үшін мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында саудаға қатысуға өтінім беру және кепілдемелік салымды төлеу қажет. Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында хабарлама тізілімнің веб-порталында жарияланған күнінен (11 қазанан) бастап жүзеге асырылады және сауда-саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.

Кепілдемелік салымды аударуға арналған деректемелер:

Төлемді алушы: «Ақпараттық-есептік орталық» АҚ; БСН: 050540004455.

Есеп-шот (IBAN/ЖСК) «Қазақстанның халық банкі» АҚ-да: KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX; ТБК: 171; Кбе: 16.